Начало За нас Дейности Обекти Контакти
Пишете ни!

ЗА НАС

ЕТ”Станка  Василева” е съдебно регистрирана с решение на Варненския окръжен съд – фирмено дело – 7091/1991г. със седалище гр.Варна, общ.Варна, ул.”Зеленика”, бл.24, ап.13, представлявана от Димчо Василев Димов - управител. Фирмата е регистрирана по ДДС с ИН BG813071788 и ИН 813071788.

Производствената си дейност започва в началото на 1993 г. като строителна фирма с насоченост в областта на изграждането на техническа инфраструктура на територии, райони и предприятия. Същата включва външни водопроводи, външни канализации, пътища и подходи, благоустрояване и озеленяване, алейно и улично осветление, маркировки и други в областта на линейното строителство. Фирмата е член на Българската Браншова Камара “Пътища”.
Ръководният състав на фирмата е с дългогодишен опит в организацията и управлението на строителната дейност в областта на инженерното строителство и обекти, обслужващи градското стопанство на Варна. Инженерно-техническия и изпълнителния състав е със значителен стаж и опит за изпълнение на производствената дейност. Средносписъчния състав на фирмата е 53 души по трудови договори.
Познаването в детайли на технологията на изпълнение на обектите позволява на ръководния и изпълнителния състав да спазва договорените срокове и да постига много добро качество.

Фирмата е оборудвана с достатъчнa за състава си собствена материално-техническа база, включваща строителни машини и транспорт, както и механизирани инструменти. Разполага със собствени гараж, сервиз, складова база и стопанство за производство на асфалтови смеси и бетонни изделия. За доставка на материали се работи само с доказани фирми, лицензирани по ISO: “ЛУКОЙЛ НефтохимБургас” АД - Бургас за битум за асфалтобетон, “Девня Цимент” АД - Девня за цимент, “Ескана” АД - Варна за трошен камък и каменни фракции.

През периода на своята дейност традиционни инвеститори са били:
“Главболгарстрой” АД - Варна, “Златни пясъци” АД - Варна, “Корелитстрой” ООД - Варна, ”Корабоимпекс” АД - Варна, “Ергос 2000” ЕООД - Варна, “Ривиера” АД - Варна, ”ВиК Златни пясъци” ООД - Варна, “ВиК Варна” ООД - Варна, “Овергаз” АД, “Планекс” ООД,“Фрапорт туин стар Еърпорт мениджмънт” АД - Варна, „Далкия Варна” ЕАД и много други.

Във фирмата има внедрени и сертифицирани Система по управление и контрол на качеството ISO 9001:2015 и Интегрирана система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа по стандарти ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 и ISO 39001:2012 за управление на безопасността при движение по пътищата. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите.

Политика на Системата за управление на качеството (съгласно т.5.2 от стандарта ISO 9001:2015)
Политика на Системата за управление по отношение на околната среда (съгласно т.5.2 от стандарта ISO 14001:2015)
Политика на Системата за управление на здравето и безопасността при работа (съгласно т.5.2 от стандарта ISO 45001:2018)
Политика на системата за управление на безопасността при движение по пътищата
© 2020 ЕТ Станка Василева. Всички права запазени.